Producenci
Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,
a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest F.H
Joanna Żmudzińska
z siedzibą: Zielona 39/2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP:6331697340
REGON: 273448861
E-mail:bok@beardfactory.pl - zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie
związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta
jest dobrowolne, z wyjątkiem:
zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych
osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane
dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych
danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na
stronie Sklepu Internetowego
obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych
lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia,
że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.

§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Klientów są wskazane poniżej
§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.
Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze
odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane
przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach,
na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel
przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania / okres

Zakres przetwarzanych
danych

danych przechowywania danych

Realizacja
Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez
okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w
inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko;
adres poczty
elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica,
numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
adres
zamieszkania/prowadze
nia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy), adres
IP, ID klienta.

Prowadzenie
ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z
art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395)

Dane są przechowywane przez
okres wymagany przepisami
prawa nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu
okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego
po roku obrotowym, którego
dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadze
nia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy), nazwa
firmy oraz numer
identyfikacji
podatkowej (NIP)
Klienta

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może
podnosić
Administrator
lub jakie mogą
być podnoszone
wobec

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
adres

Administratora jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej
przez Administratora
działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają
przepisy prawa, w szczególności
kodeksu cywilnego
(podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
wynosi trzy lata, a dla umowy
sprzedaży dwa lata).

zamieszkania/prowadze
nia działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy).

Obsługa
zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane
dotyczą.

Imię, nazwisko, adres
email, adres IP

Wysyłka
wiadomości
email w ramach
usługi
newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane
dotyczą.

Adres poczty
elektronicznej.

§4
ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje
dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta
z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z
Administratorem.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:
przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który
korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w
szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego,
dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
prywatności.
dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne
(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
§5
PROFILOWANIE

1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale
decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy
zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym.
Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie
rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie
propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też
zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.
Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie
Internetowym.

2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,
przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego
profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej
następnie przesłać np. kod rabatowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np.
na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików
Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do
Sklepu Internetowego;
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np.
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron
Sklepu Internetowego;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego;
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe
itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy
Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików
Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego
(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz
Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia
takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez
firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi
takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich
zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i
zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować
dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl